Italiano: Perdere Peso Velocemente (Uomini), Deutsch: Als Mann schnell abnehmen, Português: Perder Peso Rapidamente (Para Homens), Русский: быстро похудеть (мужчины), Español: bajar de peso (para hombres), Français: perdre du poids rapidement (hommes), Bahasa Indonesia: Menurunkan Berat Badan (Panduan untuk Pria), العربية: خسارة الوزن سريعا (للرجال), Nederlands: Snel afvallen (voor mannen), Tiếng Việt: Giảm cân nhanh chóng dành cho nam giới, ไทย: ลดน้ำหนักเร็วทันใจสำหรับผู้ชาย, 日本語: 短期間で減量する(男性向け), 한국어: 빠르게 살 빼는 법(남성)

About: Meg’s blog is a primary example of the two sides of online blogging: the challenges of knowing what to share (and how much of it to share), mixed with the benefits (the inspiration and encouragement bloggers get from their readers). Meg used to blog in private, but eventually morphed into a public blogger, where she shares not just her progress losing weight, but also recipes she’s tried, fitness that worked (and didn’t work) for her, stories, rants and so much more. Plus, her cat is really cute.
Have you ever noticed that a couple hours after a big greasy (yet delicious) meal you feel hungry again? That’s because you have not turned off your hunger receptors, and as soon as your body starts to process that food your brain will start up again with “we need nourishment”… because you guessed it, that carton of kung-pow did not give you nourishment, just a full belly. Next time go for more veggies, you’ll stay fuller longer and thus eat fewer calories.
#2 – Count your calories, at least for the first week or two.  You’d be amazed in what you think is healthy and is not.  I was drinking a skinny vanilla latte and a reduced fat cinnamon swirl coffee cake for breakfast every day, and that was over 500 calories.  Not smart, not to mention I was hungry a short while after breakfast, which brings me to #3.
About: Yes, this is another one with plenty of followers, but it really is the best for one group: mom. Let’s say you are a mom. We’ll bet finding time to exercise and eat healthy seems damn near impossible, yes? Then Brooke’s blog is for you. It’s armed to the tee with quick fitness routines, easy-to-make recipes, heck, even stuff you can do with your baby. And if that’s not enough, you can also use it as a go-to resource to get the skinny on things like baby names, connecting with your loved ones and activities to do with the kiddos.
I’m in favor of any program that promotes whole foods over hyper-processed fare, and this is one thing the popular diet plans can agree on. Overly processed foods have been linked to weight gain, perhaps because many unhealthy packaged foods (think: potato chips, ice cream, frozen pizza, cookies and the like) lack the fiber found in many whole foods, including vegetables. Fiber helps fill us up, and research suggests that by simply adding more fiber to your menu, you can lose weight nearly as well as a more complicated approach. Consistently choosing whole foods is one way to do this.
About Blog Welcome to A Woman’s Health, a comprehensive health and wellness resource for women. Whether you are interested in learning more about common health conditions, exploring nutrition and exercise topics, or educating yourself about issues related to cancer treatment or other specific health concerns, you’ll find what you’re looking for at A Woman’s Health.
Jennifer, I am a little different than you. I have always been a big girl and right now, I am near 200 pounds. I am about 5’3 and I’ve always had trouble losing weight. I’m actually very athletic. I love to play sports and I’m good at them, but I hate running. I also splurge a lot. it’s a bad habit of mine to snack when I’m bored. I’m a recent college student and eating healthy is difficult, not to mention exercise. since I live on the fourth floor, I try to take the stairs only. I’m pretty good about that. I have a slow metabolism and I have no sense of calorie counting. I’m desperate for help, but I need to concentrate on my studies. what advice can you give me?

The most important consideration of any diet is finding one that you can stick with for the long haul. While many diets promise that you'll quickly shed pounds in the beginning, the truth is that reining in your eating will almost always result in quick, initial weight loss regardless of what program you decide to try. The trick is to find a program that -- after that first couple of weeks -- you can adhere to as your weight loss slows to more realistic levels. Experts say that people who make diets a lifestyle rather than just a "diet," while setting a goal of losing a pound or so a week, are more apt to keep the weight off over the long term.
hey wow this is inspiring! im in my mid 20s and although have been slightly over weight here and there i usually stay within a BMI of 24-26. coming from a family that eats relatively healthy yet can eat what ever they want and still struggle to gain weight i am definitely the black sheep. i figured this was just my body since my parents have put me on diets since the age of 1 (doctors orders). This past February i decided to get fit for the summer after looking at a terrible photo of me on the beach and decided to count calories to see where i was going wrong. although i was eating my suggested calories a lot were bad (overdoing things with olive oil, cheese, salad dressing- all things i thought were good). so i recently decided to stick to a 80% clean plan, which is easy for me since i love my veggies. except cutting out oils and cheese made me realize i was slightly and mostly eating vegan 60-70% of the time. after losing 10 pounds i hit a plateau for a few months until i cut another 100 calories. as i am in health care i worry about enough nutrients, calcium, protein ect so i spoke to my doctor who told me to eat more! he sent me to both a dietitian and nutritionist who both told me not to worry as my BMI was now 22.8 and that calorie shouldn’t matter but i know theres something wrong. im not going to count calories for the rest of my life but i do believe it is important at beginning stages. im currently consuming 600 calories per day! i know its scary when i say it but its mostly raw veggies and im actually full but my energy level is still low so ive had to stop exercising as much. i now struggle to eat more without felling stuffed or bloated, did you have this issue too? was it hard to eat more and was it a gradual increasing of calories? and when you went from 900 to 1500+ did you gain weight initially with the added calories and then start losing or did you just start losing from where your current weight was?
If you’re deciding what type of weight loss program is best for you, think about times that you successfully completed a goal in the past and try to remember what motivated you before. Do you need social support or prefer online forums? Also, ask yourself if you want the flexibility of cooking your own meals over the convenience of a pre-packed meal plan. Factor in time, convenience and cost when determining whether a diet plan's meals will work for you.
About - Ever wanted to eat fat whilst losing weight? Weight loss can be easily achieved with these fantastic keto recipes. The best part, low carb tastes great What Is Ketosis? The Keto Diet is often labeled as extreme. Nothing could be further from the truth. Your body prefers burning fat for energy and it is the preferred source in your brain and muscles, and it has some remarkably positive results for a wide variety of most common chronic illnesses today. Unfortunately, the general public has not been exposed to the truth about nutritional ketosis, and therefore don’t believe that it’s a healthy.
Don’t feel bad! Losing weight is hard! At least you have a Husband who is the food police! Mine tries forcing me to eat his fatty stuff and I have to restrain myself and say no, which is hard. The key is taking it step by step. I feel your pain! I tend to eat when I’m bored too and I am trying to break that habit! Just remember you are a strong woman and you can do it!!!! Start small! Go for a 10 minute walk, even march in place during commercials when watching tv, next thing you know you are getting in some exercise and maybe you can march for a whole show? Also, cut up some healthy veggies and grab those when you need to eat! Just think to yourself, you are doing this for you and you are worth it!!!

At any given time, there are dozens of weight-loss hypes in the marketplace that claim to take off 10 pounds in 10 days, or whatever. Desperation can tempt us to try anything — from "clean eating" to cutting out food groups entirely. Keep in mind: Just because an avocado-walnut-"crunchy"-kale-salad dripping in coconut oil is deemed "clean" by a so-called "expert" on your Instagram feed does not make it an unlimited food. Moral of the story? Avoid fads, eat real food, watch some Netflix, and unwind (perhaps with a glass of wine in hand). Now that's my kind of detox.
Tired of carrying around those extra pounds? The best way to lose weight and keep it off is to create a low-calorie eating plan that you can stick to for a long time. Additionally, exercise every day to burn extra calories and keep your heart healthy. If you just want to drop a few pounds fast, there are plenty of techniques and tips you can adopt to help you reach your short-term goals, too.
About: Gina has the kind of success story that really touches a nerve. She started out at 298 pounds and went on to lose 168 of those pounds in 25 months. As someone who always struggled with her weight and achieved such a huge thing, she has an especially good grasp on how to help other people who have 100 or more pounds to lose achieve their goals. Her blog is a place she uses to motivate, inspire, energize and connect with others. And that’s exactly what it is.
Noom: To help you figure out how to prioritize or limit food items, Noom offers color coding. Green means go for it — “green” foods include veggies and grains, and these should make up a solid 30% of your diet. “Yellow” foods include lean meats and starches, and these can account for a touch more — 45%. “Red” foods (red meats and sweets) should appear less than both green and yellow, around 25%. When you log meals, the app lets you know how well you’re aligning with these proportions.
A new German study found that when you drink 17 ounces of water (about two glasses) within a certain time frame, your metabolic rate shoots up by about 30 percent. Using these results, they estimate that by increasing your current water intake by 1.5 liters a day, a person would burn an extra 17,400 calories a year, resulting in about a five-pound weight loss.
About: Jade’s 6+ years of experience blogging means, at first glance, we would have passed right over her for this list. But it’s her recent debut into weight loss and healthy living blogging that caught our eye. Jade lives in Singapore, and just looking at Jade’s photos, it’s hard to imagine her as ever being overweight. But in 2012, she was unhappy with the way she looked, a feeling she’d had her whole life. Then the thought occurred to her that she had the power to change it. A total lifestyle overhaul and 44 pounds later, and Jade’s story is a success we can all admire.
I chose a well-rounded, nutritious diet plan consisting of a wide variety of fruits, vegetables, lean proteins, and healthy fats (and also very low in carbohydrates). It was a popular commercial diet, which I modified to suit my preferences (most of the diets out there are fairly similar). I never bought any of their prepared foods, and used their menu only as a guide, substituting what I liked or had in the pantry where necessary.

Whether you track how many inches you’ve lost, keep a food diary or maintain a journal about the healthy changes you’ve made, it’s encouraging to see what a great job you’re doing! Bonus: Keeping an exercise or food diary can help you see weaknesses in your routine, push yourself out of a fitness plateau or notice what situations drive you to eat more or exercise less.
Hannah Howlett is a YouTuber and healthy lifestyle blogger for High Carb Hannah, formerly known as Raw Till Whenever. Her philosophy for achieving lasting weight loss without all the dieting gimmicks, restrictions, and rules is to eat a whole food, plant-based diet in whatever way works best for you. By changing her mindset about eating, no longer revolving her life around what she ate, and never forcing herself to eat, she lost 55 pounds and continues to inspire and encourage others to do the same. Her blog is a compilation of healthy recipes, cookbooks, and meal guides to help you achieve a life and body that you love.
About: Sometimes, it’s okay to take a helping hand when it comes to weight loss. That’s exactly what the author of Banded Carolina Girl did. In 2012, she had lap band surgery and dropped from a size 30 to a size 12 and saw her BMI drop from 62 to 32. Two years later, she started a blog to talk about “the good, the bad and everything in between.” On her blog, you’ll find quick-hit posts offering inspiration and encouragement to not just lose weight, but also to learn how to love and accept yourself.
March 8, 2019Blog, corporate fitness, corporate wellness, Corporate Wellness & Fitness, Fitness Tips, Healthy Lifestyle Tips, Quick Tips, Weight Lossbest health and fitness expert, best personal trainer Chicago for women, chicago personal trainer for women, fitness coach, fitness expert, fitness motivation, Personal Fitness Coach, wellness coach, wellness coach for womenWhitney R
What are you doing this weekend? I hope you’re signing up for MEND our new virtual 6 week workshop with the wonderful @rosiemolinary We launched a BONUS #bodykindness #podcast today and we have a coupon code for listeners. Enter SpiralUp at registration and you’ll save $130— all 6 weeks for $299 included our live session and Facebook group. Head on over to the podcast for Rosie and Rebecca insight. Then sign up for MEND with us... the only thing broken is how you see yourself. Starts 3/14
Also some research shows that the human body is primed to consume most of its calories during daylight hours. But the lifestyle is problematic for many: Because family meals and dinners with friends often are scheduled for after sunset, "people who try to stop eating after 7pm can’t do it every day for the rest of their lives," says Dr. Seltzer, who supports an alternative strategy: Eating a hearty meal at your regular dinnertime.
Thanks for sharing the article Monique. Obesity and more body fat can make people weak and accustomed to several diseases. Diet is the single most important thing when losing weight along with regular exercise and sipping green tea. Love the idea about self-monitoring though. This is something many people totally ignore. Stuffing down whatever is served on the plate is an unhealthy way of eating. While losing weight people should make sure they are receiving enough nutrition.
About: Sometimes, it’s okay to take a helping hand when it comes to weight loss. That’s exactly what the author of Banded Carolina Girl did. In 2012, she had lap band surgery and dropped from a size 30 to a size 12 and saw her BMI drop from 62 to 32. Two years later, she started a blog to talk about “the good, the bad and everything in between.” On her blog, you’ll find quick-hit posts offering inspiration and encouragement to not just lose weight, but also to learn how to love and accept yourself.
Thank you for this advice! This is a great blog post. I have been struggling with personal issues that has affected my weight for 10 years and have found reaching out online to seek the advice of others has helped me through the good and bad time. I have always had issues and have started to follow the advice of Dr. Robi Ludwig. I saw her on a tv show once and I really appreciated her take on current psychological issues. I have been following her twitter for updates and advice https://twitter.com/drrobiludwig?lang=en due to following her advice I was able to sort through the personal issues and get on track with my weight loss.

For people who don’t have the time, energy or interest to plan, shop, and prepare meals, subscription meal-delivery plans may encourage healthier eating and sometimes weight loss. Some plans feature low-sodium or vegetarian meals, which may benefit people with heart disease. Meal-kit plans deliver pre-portioned, mostly fresh ingredients with detailed preparation instructions, which may help people become more comfortable trying new foods and cooking techniques. Plans geared toward weight loss provide microwavable meals and pre-packaged snacks so people don’t have think about portion size or count calories. (Locked) More »


About: The thing that’s most appealing about Alexis’ blog is its tagline: “One girl’s adventure in moderation.” It’s a testament to Alexis’s general approach to life — she knows she won’t succeed unless she balances weight loss and being healthy with living life to its fullest. Alexis’ writing style is quirky and fun. It touches serious subjects, but with a light style that will have you feeling inspired and amused by the end of each post.
Proponents of the Paleo diet say it's a much healthier way to eat than the standard American diet, which is often heavy on added sugars and processed foods. Critics say it's too restrictive, banning dairy, wheat and legumes -- food groups that many nutritionists feel should be part of a healthy diet. However, as we noted earlier in this section, veganism and vegetarianism also ban entire food groups and do not come under the same cloud of criticism.
If your goal is to lose weight, I would recommend consuming half your body weight in grams of protein a day (at the very least). For those seeking to burn fat and build muscle, aim to consume 0.7 to 1 gram per pound of body weight. For example, if you weight 150 pounds, you should be getting 75 to 150 grams of protein a day (depending on your goals). Checkout this list of these top protein foods.
About: Yes, it’s true Julie is not exactly a “new” blogger (she’s been doing it since 2011). But when you look at her blog, it’s easy to see why we added her here — she’s got the same caliber as the big guns, and deserves even more recognition than she’s already had. Julie decided some time back that she was going to make better decisions when it came to her health, but progress with weight loss, as she puts it, has been “S-L-O-W.” Determined and just happier with the way she feels, Julie carried on until she reached her goal weight. Today, she hovers between 150 and 170 pounds, blogging about what she eats, what inspires her and how she hopes to inspire others, too.

If you’ve been eating fast food for years, get real about your approach: You’re probably not going to stick to an organic, gluten-free, paleo overhaul for very long. "You want to change as little as possible to create calorie deficit," says Dr. Seltzer, who insists the best way to support sustainable weight loss is to incorporate small changes into existing habits. So instead of giving up your daily BLT bagels in favor of an egg-white wrap, try ordering your sandwich on a lighter English muffin. Or say you eat a snack bar every afternoon: Swap your 300-calorie bar for a 150-calorie alternative. "Your brain will feel the same way about it, so you won’t feel deprived," he says.
About: Blogs full of heart-felt writing and deep emotions are great, but it never hurts to toss in one with a laugh-out-loud humor to it as well. Enter Running off the Reese's blogger Cely. If her blog mantra “Because no one should have to choose between their pants and chocolate” doesn’t pull you in, her creative use of gifs and humorous style of writing will. Cely was diagnosed with rheumatoid arthritis at the age of 18 — a diagnosis she certainly didn’t let hold her back. She runs races (usually half-marathons or less), shares her experiences, has a long list of book reviews...and talks a bit about life in general in between. And it’s awesome.
The study began with 609 relatively healthy overweight and obese people, and 481 completed the whole year. For the first month, everyone did what they usually did. Then, for the next eight weeks, the low-fat group reduced their total fat intake to 20 grams per day, and the low-carb group reduced their total carbohydrate intake to 20 grams per day. These are incredibly restricted amounts, considering that there are 26 grams of carbs in the yogurt drink I’m enjoying as I write this, and 21 grams of fat in my half of the dark chocolate bar my husband and I split for dessert last night.

About: Amy’s blog is about motherhood. It’s about marriage. It’s about being classy. And it’s about leading a healthy lifestyle. It’s the “healthy lifestyle” part that drew us in. That part of her blog has tips to kickstart weight loss, healthy recipes and motivational posts — but it also has things on more hard-hitting topics like fat-talk and body-shaming (and how Amy overcame it). Amy’s blog is a one-stop shop for everything relationships, fashion, healthy living, wellness and more.

And lastly have a light dinner, you are about to go to bed, you don’t need a big burger (seriously, have that at lunch instead!) you would benefit from a light, veggie heavy meal that will keep you full and satisfied, a goal of 300-400 calories is best at night. Plus your body processing all those good for your veggies at night will keep your metabolism up while you sleep and help reset your cravings for the next day. Eat good tonight and you’ll be more likely to eat healthier all day tomorrow.
About: Kristina is a plus-size model with a mission: help women learn to love their bodies while working to exercise, eat right and live healthfully. But most importantly, Kristina’s blog is about exploring body confidence and “healthy curves.” Her blog is the perfect balance of encouraging healthy living and loving yourself at the same time. Plus, Kristina’s great about taking it outside herself. Every month, she features the “Curvy Girl of the Month” where she profiles other successful women.
About: Lindsey’s real. That’s it. Her blog, her writing style, her topics...they’re from a real person who shares her real experiences in a way that’s anything but dull. Lindsey’s posts are always chock full of photos to tell the story better, and range from fitness, to eating, to life lessons and more. Lindsey started her blog as a way to maintain a healthy, active lifestyle while remaining full and happy, but it has over the years morphed into a funny mashup of recipes, reviews, travel, pets and healthy living. (Be sure to check out her “best of” section — which includes titles of posts like “The Time I Almost Got Arrested.” You can figure it out from there).
About Blog Welcome to the Women of Faith blog, one of the best Christian Blogs for women. Look for posts from Women of Faith celebrities including Sheila Walsh and Marilyn Meburg. Women of Faith encourages women of all ages and stages in life with compelling stories, events, laugh-out-loud humor, heart-tugging music, rejuvenating worship, online resources, materials and more.
About: The truth is we all love a good success story — they show us what other people, real people that went through the same things we did, were able to achieve. They also give us ideas on how we can kickstart our own weight loss journey and succeed. The Weigh We Were is a one-stop shop for all those stories, real stories from other people who lost weight, plus how they did it. It’s just the place to get ideas from similar people to see what might work and what won’t.
About: Kristen is a 42-year-old woman who a few years back decided she was going to lose weight — and she was going to do so by running and blogging about it. She lost 50 pounds, and along the way discovered that far from hating running like she assumed she would, she actually loved it...and hiking, and yoga, and much, much more. Her blog posts are full of inspiration, simple tips and tricks for making healthier choices, healthy recipes, fitness and personal musings.
It sounds silly, but switching which hand you eat with can save you calories, and help boost weight loss. “It takes 15 minutes for your brain to realize that you’re full,” celebrity personal trainer Jay Cardiello told us in our article over 40 weight loss tips. “To give your mind time to catch up to your mouth, simply switch your fork to non-dominate hand. It may be frustrating, but it’s a simple and unnoticeable way to curb overeating and lose weight.”
The HMR Program uses meal replacements – think low-calorie shakes, meals, nutrition bars and hot cereal – in phases, coaching from experts, physical activity and an emphasis on fruits and vegetables to help dieters shed pounds fast. While last year the diet shared the No. 1 ranking in this category with the Biggest Loser diet, this year it has the top spot to itself. "This diet makes it easy to lose weight fast and would likely be effective for someone who wants to lose weight for a specific event," one expert said. "However, as far as long-term healthy-habit-forming, this diet falls short" in part because dieters don't learn to make their own healthy food choices.
When you drink liquid carbs, like the sugar in soda, your body doesn't register them the same way as, say, a piece of bread, according to a review of studies published in Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. That means, even though you're taking in calories, your fullness cues aren't likely to signal that you're satisfied once you finish off a can. And that can lead to consuming more overall.
Plain and simple: We just don't feel full by liquid calories in quite the same way as we do real food. Drinking a juice or caramel coffee drink, for instance, won't make you feel full the way eating a bowl of veggie- and protein-packed stir-fry will. So monitor your intake of juice, soda, sweetened coffee and tea, and alcoholic beverages. If you consume each of those beverages during the day, you'll have taken in at least 800 extra calories by nighttime — and you'll still be hungry. (Incidentally, alcohol may suppress the metabolism of fat, making it tougher for you to burn those calories.) Some other ways to skip sugar? Check 'em out here.
Alice Williams created Honestly Fitness with the intention of giving an honest opinion, backed up by factual evidence, about anything and everything concerning fitness, health, and everything in between. Her passion for sharing the reality of the health and fitness world makes her one of our most inspirational blogs. She discusses important and controversial topics, healthy recipes, and provides honest reviews and feedback of all the latest trends in fitness.
×