Italiano: Perdere Peso Velocemente (Uomini), Deutsch: Als Mann schnell abnehmen, Português: Perder Peso Rapidamente (Para Homens), Русский: быстро похудеть (мужчины), Español: bajar de peso (para hombres), Français: perdre du poids rapidement (hommes), Bahasa Indonesia: Menurunkan Berat Badan (Panduan untuk Pria), العربية: خسارة الوزن سريعا (للرجال), Nederlands: Snel afvallen (voor mannen), Tiếng Việt: Giảm cân nhanh chóng dành cho nam giới, ไทย: ลดน้ำหนักเร็วทันใจสำหรับผู้ชาย, 日本語: 短期間で減量する(男性向け), 한국어: 빠르게 살 빼는 법(남성)
Such an inspirational story, Jennifer! The ones in the comments section too. I see that there are so many people are still struggling in dealing with weight management. So I have something for you guys. It’s red tea. Red tea reduces stress, aids in weight management because it burns fat passively, cleanses the body, and control cravings so you’ll get rid of the unnecessary calories. If you’re interested, I recommend this one: https://bit.ly/2I1DF0N 🙂
Though not always followed for weight loss per se, an anti-inflammatory diet is rich in whole foods (including fresh fruits and veggies), and low in packaged, processed ones (like french fries and pastries), so there is a chance you will still shed pounds with this approach. But usually, folks follow this diet to help prevent or treat chronic diseases, such as multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer’s, and cancer. And that’s smart, considering there’s a bounty of research to support this notion. Adopting this diet is relatively simple. It isn’t focused on counting calories or carbs, or following any sort of specific protocol. Instead of constantly thinking about the quantity of food you are eating, an anti-inflammatory is all about prioritizing the quality of what is on your plate.
So, we’ve scoured the internet, researched hundreds of blogs, and of all the incredible women we came across, these 35 inspirational blogs stood out the most. Not just because they’ve been through a weight loss transformation of their own, but because they have completely changed the way they see themselves throughout the process, the impact they have on their audience, and the fact that they are truly badass women who have a purpose, a message, and the vulnerability to lay it out on the line, in hopes that their journey will help just one person on theirs.
Hi Karen! I love Sparkpeople! I have been using there tracking tools for 4 years now and love it! It really helps you keep on track. I get ya about weight! I know I can’t eat like I used to too! It’s hard, but well worth the effort! Thank you for your kind words and don’t worry you lose those last ten pounds! I’m working on 10 pounds myself! Just think positive, be true to yourself and know you can do it!!!
About Blog At Physicians Weight Loss, weight loss program includes a number of weight management resources, such as vitamin supplements, B-12 injections, HCG diet and shots, nutrition and exercise programs, nutrition counseling and meal planning, and long-term weight loss maintenance. On their blog, they share weight loss product reviews, success stories, diet plans and much more.
Identifying and resolving typical weight loss hurdles — like flagging enthusiasm — is something Noom excels at. The initial questions that set up your profile, match you with a coach, and place you with a group, all intend to diagnose your learning style and what flavor of support you need. What kicks you into high gear, tough love or words of affirmation? How do you like to show support? How do you feel about goal setting?
The efficacy of Nutrisystem boils down to portion control. A tiny tray of frozen tuna casserole doesn’t provide a lot of nutrients or satisfaction, but if that’s all you have for dinner, you’re keeping calorie count low. We entered in a couple Nutrisystem meals and found their point count to be mid-high, between 7 and 9. Ultimately, tiny amounts of not-wholesome foods doesn’t teach you to eat well.
Weight Watchers, which not only champions a sustainable diet but has sustained itself for over fifty years, is a favorite amongst nutritionists. Its practical, flexible philosophy of saving and splurging SmartPoints boils down to balancing out food choices. You can get tips, tools, and motivation by attending the traditional weekly meetings, or get the same resources through its user-friendly app. Either way, research proves that Weight Watchers’ social element supports weight loss. At about $4 a week, OnlinePlus costs about half as much as Meetings+OnlinePlus, which runs around $8 (your fees vary depending on the length of your commitment).

Sarah Dussault is a mother, a Certified Personal Trainer, Holistic Health Coach, and full-time health and wellness blogger and YouTuber. Her mission is to help young women learn how to eat clean and get fit so they can feel confident about the way they look, without depriving themselves of a social life. She shares fitness videos, healthy recipes, mom stuff, and health and fitness for pregnancy all on her blog!


If muscling up is key to shedding timber, you might as well do so efficiently. Rehash your recovery period by introducing short rest intervals within your sets. Switching your 120-second rest between sets to a 60-second intra-set break brings greater strength gains and increased power output, according to a study published in the Journal of Strength and Conditioning Research.
Over the last three months I’ve lost 22 pounds simply by upping my exercise and reducing bad calories. I’m 68 years old, always in good shape, but added sedentary pounds as I aged. (6 feet tall, 212 pounds before — 190 pounds now) I’ve generally restricted my diet to about 1200 calories a day — 200 – 300 for breakfast, 200 for lunch, and about 700 or less for the rest of the day. I try to vary the foods, do as much exercise as I can (biking, swimming, walking, weights). I drink as much non-caloric liquid as I can and I try to find food that fills me up — vegetables, fruits, mostly. I eat some cheese and a good hamburger occasionally, although I avoid most meat. I still work full time. I realize the discipline necessary, but it’s not that hard to do. I rely on a good scale and moderate my diet each day to keep a constant weight. My blood pressure has dropped from 130/80 to 117/72 and heart rate is resting 58. I’m lucky that my chronic diseases are not yet serious (osteoarthritis and borderline cholesterol, although I dont take statins because of reactions). I’m not a diet fadder, but using common sense goes a long way. Eat smart and work out. MM
Top Quote: “While this is my playful attempt of sharing my experience with you, I have to be completely honest when I say that it’s been hard. I can live with giving up on all the gadgets, gizmos, systems and plans that barely saw the light of day, but it’s really hard to accept that I gave up on myself. While I know I have a long arduous journey ahead of me, I hope that I will inspire others to keep me company along the way.”

Meghann is the creator of this blog, and she has had her share with her story. She has never been nor considered herself as a fat person, because as a child and in her teenage years, she has always led an active life. But, upon graduating from college and finding a desk job, she realized that as time passed, she was more and more ashamed of her appearance. So, even if she has never been a fan of the scale, she had to get on one, and when she discovered that she was 20 pounds more than she had expected, she draw the line. Things absolutely had to change for her from that moment on. So, what she started is gaining information and learning about the experience from other people who put themselves on a diet because of weight troubles,and the blogs she read were an excellent guidance to her. This is why she herself turned to blogging. A little further down the road she reached her goal and has documented her every move since then. So, if you are seeking for a blogger that will understand your struggles, this is the site you’d like to visit!
Regardless of which camp you're in, if you do decide to try out a low carb diet, the Atkins Diet is the gold standard. Atkins has been proven effective for both short- and long-term weight loss, and studies show it is just as effective in lowering cholesterol levels over the long term as low fat diets for many people. As with any diet program, it may not be effective for everyone. While Atkins does initially restrict carbs to very low levels, the plan adds in more carbohydrates as you lose weight. It's also easy to follow, say users, and it's restaurant friendly -- hold the bread and order an extra vegetable instead of a potato.
To find your spirit blog, think about what you want to get out of it, recommends Jessica Cording, M.S., R.D., a certified weight management specialist and the blogger behind Jessica Cording Nutrition. If you want someone who is going through the same struggles you are, look for a blogger who's in the same stage of their weight-loss journey, suggests Cording. Need new healthy recipes? A nutritionist who posts her favorites might be your best bet.
Regardless of which of these diets appeals to you, the biggest challenge for any of them is that you have to have at least some ability in the kitchen -- and for some you have to be pretty competent -- because all of them are based, at least in part, upon purchasing and preparing your own, whole foods. That may be a challenge if food prep is not your thing or you're often pressed for time. In that case, Weight Watchers is probably the easiest program for the non-cook to follow. They not only have a complete line of prepared foods, they also have tools to give you the points values for the menus of many popular restaurants. If you really want to make dieting as simple as possible, skip on over to our discussion of the Best Prepackaged Diet Plans for some really convenient weight loss plans.
1 Reference for 5%: Blackburn G. (1995). Effect of degree of weight loss on health benefits. Obesity Research 3: 211S-216S. Reference for 10%: NIH, NHLBI Obesity Education Initiative. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. Available online: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ob_gdlns.pdf Cdc-pdf[PDF-1.25MB]External
Potassium, magnesium, and calcium can help to serve as a counter-balance for sodium. Foods that are rich in potassium include leafy greens, most "orange" foods (oranges, sweet potatoes, carrots, melon) bananas, tomatoes, and cruciferous veggies — especially cauliflower. Low-fat dairy, plus nuts, and seeds can also help give you a bloat-busting boost. They've also been linked to a whole host of additional health benefits, such as lowering blood pressure, controlling blood sugar, and reducing risk of chronic disease overall.
For instance, you might crave popcorn at the movies, or may want candy in the afternoon at work. To deal with the temptation, you could replace the snack you crave with something that’s a better fit for your diet. For instance, you might bring a bag of plain popcorn to the movies, which is a healthy alternative. Similarly, you could eat a single square of dark chocolate each afternoon instead of your typical candy selection.
No weight loss program rivals Weight Watchers' (Est. $20 and up per month) record of scientifically proven efficacy and enthusiastic expert and dieter endorsements. Its combination of in-person and/or online support and motivation, flexible points-based meal planning, and physical activity are hard to beat. There are no off-limit foods, and the program can be customized for any dietary need, making it a good choice for vegetarians, vegans and anyone who has a specific food allergy or intolerance. It emphasizes fresh fruits and vegetables by making them "free" foods -- in other words, foods that don't have to be portioned or tracked.
#1 – Eat enough food!  Your body can’t function without it’s fuel!  You need a MINIMUM of 1200 calories a day for woman, but I personally recommend at least 1500, but you should consult your doctor for a better amount.  Just remember if you don’t eat enough, your body goes into starvation mode and will store everything as fat.  Also if you eat to much, you’ll gain!   Remember 1lbs is 3500 calories!   Your body burns calories when we do nothing so dont’ think you’ll gain 3500 calories if you eat that in a week.  Here’s more information about that.  It’s to hard for me to explain.  http://www.caloriesperhour.com/tutorial_BMR.php

Basically, the effect of exercise on our weight is vastly overrated. That’s why it’s only number 15 on this list. There are other things you need to take care of first. It’s not a good idea to eat bad food, drink sugar water (so-called “sports drinks”) or be on medications which force you to exercise for hours daily just to compensate. Metaphorically that’s like digging a hole, into which you put your ladder, on which you stand and paint the basement-level windows of your house.


These are very convenient if you don't have the time, energy or ability to plan for and prepare meals. A prepackaged food program gives you a no-hassle, no-brainer approach to dieting, but the best come at a cost. Even the least expensive prepackaged plans cost more than just buying your own food, and it can be difficult to find out the true cost until you actually commit. Still, if you can afford it, you get a nutritionally balanced, calorie-controlled eating plan with lots of support and no additional tools needed -- except a microwave oven, which are covered in a separate report.
Living a healthier lifestyle is a process. You’ll slip — we all do! The best thing to remember is that no one decision will derail your efforts. If you ate more than you intended at your last meal, don’t skip the next few, but instead choose filling, protein-rich foods. Couldn’t work out as much as you wanted? Squeeze in a 10-minute workout and remind yourself to do more the next time you can.

So at age 20 my weight started to climb, but I didn’t notice or care because I was having fun.  At about age 24, I still didn’t workout at all and just partied and enjoyed my time with my friends.  I had an asthma attack, and went to the Doctors and that is when he told me, if I keep going this route I would die! (Thanks Dr. Becker) Pretty abrupt, but it’s true.  I was hitting near 200lbs and heading down the road of disaster.  I don’t think I ever made it to 200lbs, but I came pretty close.  (That’s me with the brown hair and bag in the picture, gross huh?)
Skip the cream and sugar in your cup of joe, and opt for it black to help you lose weight fast. Black coffee has zero calories, and it can help you burn calories faster. According to a study published in the journal Physiology & Behavior, the average metabolic rate of people who drank caffeinated coffee was 16 percent higher than that of those who drank decaf.
Hi Karen! I haven’t dealt with chronic pain and fatigue myself, so my experience is pretty limited in that area. I would encourage you to move however you can without overdoing it. There is a woman who is going through this herself who talk about that here (https://www.youtube.com/watch?v=rWiu-u3Liww) and there are all kinds of gentle workouts available. There is a bed workout here (http://www.domorebemore.net/getfit/bed-workout-easy-workout-chronic-pain-fatigue/) and more workout suggestions here (https://www.prevention.com/fitness/fitness-tips/best-workouts-chronic-pain-and-fibromyalgia). I hope that helps!
Scrolling through your social media one last time may be most people’s pre-bed ritual, but it can seriously mess with your sleep cycle. The light from your screen can suppress melatonin, the hormone that controls sleep. And getting plenty of shut-eye is important for your waistline; a study published in the journal Sleep found that people who didn’t get the recommended 7-8 hours of sleep a night were more at risk for weight gain. Try to put your phone away 20 minutes before your bedtime to avoid the light distraction.
We use cookies and similar technologies to improve your browsing experience, personalize content and offers, show targeted ads, analyze traffic, and better understand you. We may share your information with third-party partners for marketing purposes. To learn more and make choices about data use, visit our Advertising Policy and Privacy Policy. By clicking “Accept and Continue” below, (1) you consent to these activities unless and until you withdraw your consent using our rights request form, and (2) you consent to allow your data to be transferred, processed, and stored in the United States.
You don't need to cut out red meat entirely. Extra lean cuts of beef and pork will provide much less fat and cholesterol, which is good for your waistline and overall health.[19] The USDA considers an extra lean cut of meat as follows: for every 100 grams of meat, there are no more than 5 grams of total fat, 2 grams of saturated fat, and 95 milligrams of cholesterol.[20]
Created in 2003 by cardiologist Arthur Agatston, this low-carb diet features three phases. The first phase is the most restrictive, limiting carbs such as potatoes and rice. Each subsequent phase becomes more lenient, and the diet emphasizes lean protein, unsaturated fats, and low-glycemic carbs such as nonstarchy vegetables. South Beach promotes lasting lifestyle changes, according to the Mayo Clinic. (21)
Low-calorie diets: It is harmful to reduce your daily calorie intake lower than 1400 calories per day, because your body adjusts to a semi-starvation state and looks for alternative sources of energy. In addition to burning fat, your body will eventually burn muscle tissue. Because your heart is a muscle, prolonged starvation will weaken it and interfere with its normal rhythms. Low-calorie diets don't meet the body's nutrition needs, and without nutrients your body cannot function normally.
It is extremely difficult to try to lose some weight and keep yourself on the right path of eating healthy foods and maintaining a healthy lifestyle. If you agree on this one, then this next blog is created and perfect for you! It is founded by 36 year old mother named Tina, who lives on the South Shore of Massachusetts along with her husband, little boy and their adorable pug. This blog is where she shares her love for food, her passion for staying fit and her ambition of leading a healthy lifestyle. It is quite the challenge to juggle with all of these stuff, so she thoroughly explains how she manages to do it all. Among other things, she has some not so healthy food choices which are within her favorites, but she strongly believes that with a balanced dieting plan and determination, you can eat whatever you with and still stay fit and healthy!
Very good article. Many of the people I work with have health issues related to type 2 diabetes so this article gives excellent direction for those struggling to manage their health condition with an appropriate diet that they can sustain. Counting calories is not necessarily the answer. Often times, people cannot understand why they just cannot lose weight or how they became diabetic or what to do about it. Thanks a lot.

Speaking of intervals, high-intensity interval training (otherwise known as HIIT) has been shown to be incredibly effective for weight loss. Because the workouts are so intense, you don't need to put in an hour — or even 30 minutes — at the gym. According to the American College of Sports Medicine, seven minutes is all you need to get in the best shape of your life.
If you think you may have a medical emergency, call your healthcare provider or 911 immediately. Any mention of products or services is not meant as a guarantee, endorsement, or recommendation of the products, services, or companies. Reliance on any information provided is solely at your own risk. Please discuss any options with your healthcare provider.
If you are seeking some extra boost for your activities, wanting to slim down a bit or even are struggling with big weight issues, you are either way at the right place. The creator of this blog is called Katie, and this is her story. In the year of 2009, she was considered an obese person. She had 253 pounds, and she was feeling miserable. So, while seeking a way out of her misery she decided to put all the effort and hard work and start running. Combined with an excellent dieting plan, within a period of 16 months she had lost 125 pounds and guess what – she did not feel miserable anymore! But, in order to achieve a kind of balance between her sweet tooth and the fear not to gain back the weight she had lost, she seriously turned to running. Doing her best to keep her weight as it is, she created this blog to be her journal after the period of struggling with weight issues.
Cancer, a very common and sometimes fatal cause of unexplained (idiopathic) weight loss. About one-third of unintentional weight loss cases are secondary to malignancy. Cancers to suspect in patients with unexplained weight loss include gastrointestinal, prostate, hepatobiliary (hepatocellular carcinoma, pancreatic cancer), ovarian, hematologic or lung malignancies.
Meal prepping takes a few hours a week, but it's worth it: By getting your meals ready ahead of time, you won't be so tempted to order your go-to Chinese takeout when you're tired and hungry after work. "When you plan an entire week of dinner in advance, you're way less likely to go off course and indulge in foods that aren't good for you," says Pamela Salzman, a certified holistic health expert and cooking instructor. And since you planned things out, you'll actually get the protein, fruit, and veggies your body needs — and you'll lose weight in the process.

About: Who is Kristin? It can be tough to tell. The “about” section of her blog is empty, and finding her name so we could peg an author involved a deep dive into the blog archives. But one thing we do know...Kristin’s blog is deep. Very deep. It’s her innermost feelings, struggles, emotions with how her weight makes her feel, her low self confidence and her constant highs and lows. It’s the kind of blog that sucks you in from the moment you start reading, the kind of blog that tells you, “whoa, this person is really pouring her heart out.” And it’s Kristen’s level of vulnerability that makes her so appealing, that makes her one of the most powerful weight loss bloggers on our list. Whatever pain your weight loss struggles have caused you, you’re sure to relate to Kristen.
Support, either in-person or online, is another key to successful dieting. The best diets offer support from both trained counselors and fellow dieters. In addition, studies show that those who keep track of their food and activity are ultimately more successful at losing weight. This personal accountability can help you shed pounds whether you follow a commercial diet program or choose a self-directed diet.

"Self-monitoring" refers to observing and recording some aspect of your behavior, such as calorie intake, servings of fruits and vegetables, amount of physical activity, etc., or an outcome of these behaviors, such as weight. Self-monitoring of a behavior can be used at times when you're not sure how you're doing, and at times when you want the behavior to improve. Self-monitoring of a behavior usually moves you closer to the desired direction and can produce "real-time" records for review by you and your health care provider. For example, keeping a record of your physical activity can let you and your provider know quickly how you're doing. When the record shows that your activity is increasing, you'll be encouraged to keep it up. Some patients find that specific self-monitoring forms make it easier, while others prefer to use their own recording system.


You know all those high-calorie, sugar-laden recipe videos that litter your Facebook newsfeed? Fast-paced hands arranging layers of cookie dough, peanut butter cups, and chocolate brownie batter that come together to make a mouthwatering, decadent dessert that’s also ridiculously fattening. “The internet and social media sites are basically making you fat,” Lisa Hayim, MS, RD, and founder of The WellNecessities, told us for our article on worst weight loss mistakes women make. “If it isn’t 25 ways to eat tater tots then it’s [another] national [something] day. The internet has made it basically impossible to stay away from cravings and indulgences. These are not excuses to eat unhealthy food.” Next time you see one of these videos, scroll quickly past.
Drinking plenty of water is essential for overall health, and is a great way to boost your weight-loss efforts. But if you’re getting your H2O from cheap bottled water, the bottle itself could pose a problem; Bisphenol A, commonly referred to as BPA, has been linked to obesity, and it’s still found in many cheap plastics. A 2011 Harvard study found that adults with the highest concentration of BPA in their urine had significantly larger waists and a chance of being obese than those without as much of the chemical in their systems. So if you must drink store-bought bottled water, check to see if the bottle is BPA-free. And whatever you do, don’t reuse the same bottle; constantly refilling the same plastic bottle can cause BPA to leak into the water.

I played tennis from my freshman through junior year of high school and, again, really enjoyed the sport, but abhorred the running.  Our coach was a middle-aged guy who could run circles around me.  The entire team would have finished their laps around the field, while I was still stumbling along next to the (also middle-aged) assistant coach, who I’m quite sure they sent in as an attempt to get me to run faster.

Want to blow away your belly without logging months of mind-numbing hours on the treadmill? High Intensity Interval Training (HIIT) will kickstart your metabolism like no other workout, burning more than twice the calories as a lighter and longer session, according to a study from Southern Illinois University. And the total amount of time you need to dedicate to HIIT: 20 minutes. It really is the least time exercising for the biggest results.

As with many foods, there are healthy versions and ones that make promises they can’t deliver. Some bars that promise “pure protein” have the same nutritional value as a candy bar, so it’s important to research before purchasing. Rather than just counting calories, check out the actual ingredients; is it made up of real food? Skip protein bars for weight loss that include soy in favor of ones that use proteins that include leucine, valine and isoleucine. The protein, plus the fiber and fat, will be what plays a key role in keeping you full throughout the day.
The Mayo Clinic Diet provides practical and realistic ideas for including more physical activity and exercise throughout your day — as well as finding a plan that works for you. The diet recommends getting at least 30 minutes of exercise every day and even more exercise for further health benefits and weight loss. The diet also emphasizes moving more throughout the day, such as taking the stairs instead of an elevator.
About: Jenny always knew that she wanted to be a motivational speaker one day — she just wasn’t sure about what. Then one day it hit her, people are the most inspired by people who understand what they’re going through. For Jenny, that had always been her compulsive overeating, body image and food addictions. Four years ago, she decided to change. She transformed her way of thinking and her blog was born, complete with recipes, tips and posts that are truly inspirational from a woman that gets what you’re going through.
About: Brand new to the blogging world, Ayla’s story is a familiar one. She started out her journey at about 200 pounds and tried tons of different things to lose weight — pills, dieting, the gym, you name it — none of which seemed to work. Finally, Ayla gave it one last go using Insanity workouts and overhauling her diet, and, what do you know, it worked. Ayla lost 63 pounds, and now dedicates her time and energy to sharing tips and tricks that worked for her with others. Her blog has easy-to-follow, quick-hit guides and ideas for losing weight quickly and effectively.

Very informative. I’m just now starting out on my weight loss journey, and have started a weight loss blog of my own. My entire family are overweight and it is a struggle dealing with them as I try to change my habits. Even harder because being around them in an environment where eating bad is easy to get away with makes me fall back. I am finding each time I go back home I end up binging.


The Google team looked at all their search data for 2016 to see what emerged as the top diet trends, and this buzzy acronym diet secured the top spot. Unlike most diets, it swaps counting calories for focusing on insulin levels — a measurement of your blood sugar that nutritionists love to zoom in on when evaluating a food's health merits — to ensure steady, lasting weight loss.
With a lot of nutrition, a bit of workout and a bit of coaching, you can get the body image you want and you definitely deserve! This page is created by a team of professionals with a lot of love and a lot of passion for a healthy lifestyle and improvement of the body image. These professionals have always been inclined to help people live a healthier and more active life, and this is what this blog is all about. They are helping other people by teaching them how to eat the proper food at the right time and combine it with a great workout. The prior intention to making this site was to battle obesity in Pakistan. Thankfully, it helped there a lot and it quickly spread all over the globe. If you want to be a part of this group and have a team of professionals taking care of your every step towards losing weight, sing up for a personal dieting plan on their site right now!
This is a medical clinic providing weight loss surgeries. But their blog also has a lot of helpful information about losing weight and maintaining that weight loss without surgery. You can find posts about the types of conditions that contribute to weight gain, posts about personal weight loss journeys, and yes, tips and advice for those who might be considering surgery. Visit the blog.
×